Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Elke ons toevertrouwde bestelling of opdracht houdt formele aanvaarding in van de hiernavolgende bepalingen en sluit formeel de contractvoorwaarden van de klant uit. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn bindend zowel voor handelaars als niet-handelaars. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.
 2. Al onze prijsaanbiedingen en offertes zijn zonder verbintenis van onzentwege en wij behouden ons het recht voor deze te wijzigen tot aan de schriftelijke aanvaarding van de bestelling. De verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de firma. Onze vertegenwoordigers of agenten zijn niet bevoegd om inningen van rekeningen te doen, tenzij daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk gevolmachtigd te zijn.
 3. Daar de uitvoeringstermijnen beïnvloed kunnen worden door daden van derden, door gevallen van overmacht en toeval, kunnen ze niet beschouwd worden als uitdrukkelijke verbintenis en zijn ze steeds ten indicatieve titel opgenomen. Een opdracht of bestelling die niet op de voorziene datum kan uitgevoerd worden, kan derhalve nooit aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding, korting of aan te rekenen intresten. De overeenkomst neemt van rechtswege een einde door overmacht. Dergelijke beëindiging van de overeenkomst kan aan de klant nooit enig recht opleveren tot het vorderen van schadevergoeding van welke aard ook.
 4. Bij annulatie van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant zal een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, met voorbehoud de werkelijk geleden schade te bewijzen indien deze hoger zou liggen.
 5. Onze facturen, behoudens indien anders vermeld, zijn contant betaalbaar, netto zonder korting, op ons adres. Zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen zijn gedekt door de aanvaarding wanneer zij niet schriftelijk bij ons gemeld worden binnen 24 uur na de levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.
 6. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 10% per jaar. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal daarenboven een conventionele schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 65,00 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
 7. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De klantmedecontractant draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.
 8. Bij niet-betaling kunnen wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan, onverminderd het recht om de geleverde goederen terug te nemen en schedevergoeding te eisen.
 9. De aansprakelijkheid van NV Droogmans kan onder geen enkel beding in het gedrang gebracht worden voor goederen die door de fabrikant of de hoofdverdeler rechtstreeks aan de klant worden geleverd en met betrekking waartoe NV Droogmans derhalve slechts als tussenpersoon is opgetreden.
 10. Eventuele toegestane kortingen gelden slechts ingeval van betaling binnen de afgesproken termijn. Elke overschrijding van deze termijn brengt vanzelf de afschaffing van iedere korting met zich mee.
 11. Voor alle geschillen tussen de partijen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt en het Vredegerecht van Sint-Truiden bevoegd.